Algemene Voorwaarden DB & I B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot uitvoering externe Opdracht van Medewerkers, hierna te noemen: “Externe Medewerker”, al dan niet in dienst bij DB & I B.V., of met betrekking tot andere rechtsverhoudingen, waaruit voor DB & I B.V. verplichtingen ontstaan jegens een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: “Opdrachtgever”. De Opdrachtgever is de klant van DB & I B.V. waar Externe Medewerker een Opdracht vervult. Hiermede wordt eveneens de Opdrachtgever van de Opdrachtgever bedoelt.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Partijen gaan een overeenkomst van Opdracht aan als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door DB & I B.V. opgestelde aanbiedingen en offertes en tussen haar en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen DB & I B.V. en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk is afgeweken.

1.3 Afwijkende bedingen en overeenkomsten en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door DB & I B.V. zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.5 Indien een bepaling van een aanbieding, offerte of overeenkomst afwijkt van, of strijdig is met een bepaling
van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de eerstgenoemde bepaling.

1.6 De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend
met de toepasselijkheid daarvan op een later met het bedrijf gesloten overeenkomst in te stemmen.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Opdrachtgever Externe Medewerker via
een doorleenconstructie overeenkomst met DB & I B.V. aangaat.

 

Artikel 2 Opdracht, Project en vervanging

2.1 Van de overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en DB & I B.V. moet worden onderscheiden de feitelijke Projectperiode van een Externe Medewerker. Als de Opdracht eindigt, eindigt ook de Projectperiode. Maar als de feitelijke Projectperiode van een Externe Medewerker om welke reden dan ook eindigt, betekent dat niet in alle gevallen automatisch het einde van de Opdracht. Binnen de Opdracht kan worden overeengekomen, dat DB & I B.V. zich bij het einde van de Projectperiode van een bepaalde Externe Medewerker zal inspannen om voor vervanging zorg te dragen voor de resterende duur van de Opdracht. De Opdracht loopt dan door tot deze rechtsgeldig is geëindigd: van rechtswege of door opzegging of ontbinding.

Bij tijdelijke verhindering van een Externe Medewerker kan nader worden besproken of er behoefte is aan vervanging. Na afloop van de verhindering, zoals bij herstel van ziekte, keert dan in beginsel de oorspronkelijke Externe Medewerker terug.

2.2 De Opdracht voor bepaalde tijd
1. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:
voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die
eindigt op een vooraf vastgestelde datum; of voor een bepaalde periode; dat wil zeggen voor een periode die
eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen); hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de Opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen.
2. De Opdracht voor bepaalde tijd wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd indien Opdrachtgever niet tenminste één kalendermaand voor de expiratiedatum schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de Opdracht niet wordt verlengd.

3. De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand.

2.3 Bepalingen die gelden voor alle opdrachten

  1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de Opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
    2. Elke Opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de overeenkomst tussen DB & I B.V. en de Externe Medewerker is geëindigd en deze overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever.
  2. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien DB & I B.V. de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Projectperiode te beëindigen.2.4 De Projectperiode
  3. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Projectperiode. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan DB & I B.V. om de lopende Projectperiodes te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

 

Artikel 3 Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 4 Duur van de Opdracht

4.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, inclusief de eventueel overeen te komen verlengingen.

4.2 Partijen kunnen gedurende de eerste vijf (5) werkdagen, gerekend vanaf de eerste dag dat
de Externe Medewerker van DB & I B.V. feitelijk te werk wordt gesteld, de Opdracht beëindigen tegen het einde van
een werkdag door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling
aan de andere partij, zonder dat enig recht op schadevergoeding en/of compensatie over en
weer bestaat. DB & I B.V. zal wel gerechtigd zijn de gewerkte uren te factureren.

4.3 Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 4.2 kan de Opdracht door beide
partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is
toegestaan.

4.4 Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand, of de anders overeengekomen opzegtermijn.

4.5 Het in voorgaande artikelen bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere
beëindiging van de Opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze Algemene Voorwaarden.

4.6 De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd.

4.7 In de navolgende gevallen:
– het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen – voortvloeiende uit de Opdracht door
de wederpartij;
– (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij;
– staat van faillissement van de wederpartij;

– door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins het verliezen van
beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van de wederpartij;
– onrechtmatig handelen bij de uitvoering van de Opdracht door de wederpartij;
– kan een partij de Opdracht met onmiddellijk ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of aanmaning. Indien van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de Opdracht gebruik wordt gemaakt, laat dit onverlet het recht op volledige schadevergoeding te vorderen van de wederpartij.

 

Artikel 5 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Externe Medewerker

5.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Opdracht, evenals gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden daarna, geen overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, sluiten met Externe Medewerker waar opdrachtgever in het kader van de Opdracht contact mee heeft gehad. Tevens zal Opdrachtgever noch direct noch indirect zakelijke betrekkingen aangaan met de Externe Medewerker tenzij anders schriftelijk in geval van een projectovereenkomst met overnameregeling overeengekomen.

5.2 In geval van overtreding door Opdrachtgever van het in artikel 5.1 bepaalde, verkrijgt DB & I B.V. van Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een bedrag van € 10.000 (tienduizend euro) per overtreding, alsmede een boete van € 1.500 (vijftienhonderd euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de DB & I B.V. om van Opdrachtgever algehele schadevergoeding te vorderen en de overeenkomst met Opdrachtgever direct te beëindigen.

 

Artikel 6 Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling Externe Medewerkers

6.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Projectperiode van de Externe Medewerker tijdelijk op te schorten,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de Projectperiode tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Externe Medewerker of de Externe Medewerker niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan DB & I B.V. het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren.

 

Artikel 7 Plaats en tijdstippen van het verrichten van de werkzaamheden

7.1 In de Opdracht zal worden vastgelegd de aard van de werkzaamheden alsmede waar en op welke
tijdstippen de werkzaamheden zullen worden verricht.

7.2 Opdrachtgever verplicht zich de Externe Medewerker toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen uitvoering externe Opdracht dient te worden verricht, alsmede de Externe Medewerker in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

7.3 DB & I B.V. verplicht zich haar Externe Medewerker op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende
huisregels na te leven.

7.4 Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Bij het wijzigen van de locatie is DB & I B.V. gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.

7.5 Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat door Externe Medewerker van DB & I B.V. dienstreizen worden
gemaakt. De kosten van deze dienstreizen zullen door Opdrachtgever aan DB & I B.V. worden vergoed.

 

Artikel 8 Personeelsaansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan de Externe Medewerker van DB & I B.V. noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting. Op verzoek van Opdrachtgever zal DB & I B.V. inzage geven in ter zake relevante informatie, bijvoorbeeld verklaringen inzake afdrachten van omzetbelasting, loonheffing en sociale lasten verstrekt door de accountant van de vennootschap.

8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht is Opdrachtgever jegens DB & I B.V. aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding , d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.3 De door DB & I B.V. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Opdracht zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die Opdracht door DB & I B.V. aan betrokken Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting).

Indien een voor zover de Opdracht een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Opdracht voor de prestaties van DB & I B.V. in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van DB & I B.V.

 

Artikel 9 Overige aansprakelijkheid

9.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichting (en) besloten in overeenkomsten, kan de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk gebeuren waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

9.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere
partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden of te lijden schade.

9.3 Aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde ook is voor wat betreft DB & I B.V. beperkt tot het bedrag door de verzekering van DB & I B.V. ten aanzien van de onderhavige kwestie zal worden uitgekeerd. Voorts is de in lid 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van DB & I B.V. in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde ex BTW betreffende de dienstverlening in de twee maanden voorafgaande aan de ingebrekestelling.

9.4 Het recht op vorderen van schadevergoeding vervalt zes (6) maanden na datum waarop het onderhavige
feit zich heeft voorgedaan.

 

Artikel 10 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

10.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van DB & I B.V. beperkt tot het bedrag waarvoor DB & I B.V. zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.

10.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door DB & I B.V., is deze nimmer aansprakelijk.

10.3 DB & I B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan
te maken.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 11 Prijzen en Tarieven

11.1 Alle door DB & I B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders is vermeld.

11.2 Eventuele bijzondere kosten worden slechts door DB & I B.V. aan Opdrachtgever in rekening gebracht na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever en op de factuur dan wel afzonderlijk gespecificeerd.

11.3 Opdrachtgever zal, voor zover dat in de Opdracht is vastgelegd, aan DB & I B.V. verschuldigd zijn: a. een bedrag
vastgesteld door vermenigvuldiging van het aantal door DB & I B.V. aantoonbaar bestede uren met de overeengekomen uurtarieven. b. de overige, in de Opdracht genoemde kosten.

11.4 De bij het sluiten van de Opdracht overeengekomen prijzen/tarieven zullen telkens per 1 januari van ieder jaar kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek met als basis 2006= 100, behoudens die gevallen waarin de wijziging van de kwalificaties of de standplaats van de betreffende Externe Medewerker van DB & I B.V. daar aanleiding toe geeft.

11.5 lndien door additionele wensen van Opdrachtgever de prestaties welke DB & I B.V. op grond van de Opdracht
moet leveren aantoonbaar worden verzwaard, of uitgebreid, is er sprake van wijziging van de Opdracht.

11.6 De in de Opdracht vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van de
werkzaamheden geldende percentage omzetbelasting.

11.7 De prijzen zullen steeds vastgesteld zijn in Euro’s

Artikel 12 Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

12.1 Facturering vindt twee wekelijks plaats op of omstreeks de laatste werkdag van de twee weken
respectievelijk maand waarin de uitvoering externe Opdracht bij of voor Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

12.2 De facturen van DB & I B.V. zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord
getekende tijdverantwoordingsformulieren (werkbriefjes), die de Opdrachtgever binden.

12.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de
tijdverantwoordingsformulieren.

12.4 Bij verschil tussen een bij DB & I B.V. ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij DB & I B.V. ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.

12.5 Indien de Opdrachtgever niet aan het gestelde in het tweede lid voldoet, kan DB & I B.V. besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. DB & I B.V. zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

12.6 De facturen van DB & I B.V. dienen door de Opdrachtgever zonder enige opschorting, inhouding, korting of verrekening binnen 14 (zegge: Veertien) dagen na factuurdatum te zijn betaald op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

12.7 Opdrachtgever is gerechtigd om maximaal 40% van het factuurbedrag op de G-rekening van DB & I B.V. over te
maken.

12.8 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan DB & I B.V. werken voor de Opdrachtgever bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan de Externe Medewerkers van DB & I B.V. door de Opdrachtgever zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen DB & I B.V. niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.

12.9 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente gelijk aan 3% boven de wettelijke rente, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan DB & I B.V. verschuldigd. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die DB & I B.V. moet maken ten gevolgen van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van DB & I B.V., te berekenen over het te incasseren bedrag, wordt vastgesteld op basis van het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief.

 

Artikel 13 Facturen

13.1 Bezwaar ter zake van door DB & I B.V. aan de Opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen acht (8) dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan DB & I B.V. kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht tot het maken van bezwaar tegen de inhoud en/of omvang van de factuur.

13.2 Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 DB & I B.V. en Opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Opdracht is toegestaan aan derden ter beschikking stellen.

14.2 Partijen zullen hun Externe Medewerker verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

14.3 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of
reclame-uitingen van een Opdracht melding maken.

 

Artikel 15 Verzekering

15.1 De Opdrachtgever heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de risico’s
van wettelijke aansprakelijkheid voor de Externe Medewerker.

15.2 De Opdrachtgever zal op verzoek van DB & I B.V. de in het vorige lid bedoelde polis(sen) aan DB & I B.V. tonen.

 

Artikel 16 Vervanging Externe Medewerker

16.1 DB & I B.V. zal Externe Medewerkers slechts incidenteel en niet dan na vooraf verkregen toestemming van de Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. De voor het oorspronkelijk Externe Medewerker geldende uurtarieven zullen bij vervanging niet kunnen worden verhoogd. Ter bestendiging van de continuïteit zullen gedurende de looptijd van een Opdracht zoveel mogelijk dezelfde pers(o)n(en) door DB & I B.V. worden ingezet.

16.2 DB & I B.V. zal zich naar beste kunnen inzetten om Externe Medewerkers, die niet of niet meer in staat zijn werkzaamheden in de lopende Opdracht te verrichten, binnen (10) Werkdagen na datum van blijken dat die werkzaamheden niet meer binnen die Opdracht kunnen worden verricht te vervangen. Indien DB & I B.V. hierin niet slaagt is DB & I B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat tussen partijen recht op schadevergoeding en/of compensatie bestaat.

16.3 Indien Opdrachtgever van mening is dat een Externe Medewerker van DB & I B.V. niet of niet goed voldoet aan de overeengekomen kwalificaties, dan wel niet in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten is Opdrachtgever gerechtigd van DB & I B.V. te verlangen dat deze Externe Medewerker wordt vervangen. Dit recht vervalt na vijf (5) werkdagen, gerekend vanaf de eerste dag dat de Externe Medewerker van DB & I B.V. feitelijk te werk wordt gesteld bij of ten behoeve van de Opdrachtgever. Zulks te beoordelen naar redelijkheid en billijkheid.

16.4 Indien door een Externe Medewerker in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van Opdrachtgever is geschonden, is de Opdrachtgever gerechtigd van DB & I B.V. te verlangen dat deze Externe Medewerker binnen een in onderling overleg vastgestelde termijn wordt vervangen.

16.5 Externe Medewerkers die gedurende de duur van de Opdracht aantoonbaar hogere kwalificaties hebben gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kunnen door DB & I B.V. worden vervangen in overleg met de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is DB & I B.V. gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor dat hogere niveau door DB & I B.V. in het algemeen in rekening wordt gebracht.

16.6 Bij iedere vervanging van Externe Medewerkers in dit artikel bedoeld zal, zonder dat dit voor Opdrachtgever tot hogere kosten leidt, vervangende Externe Medewerkers beschikbaar moeten worden gesteld die qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau zijn als de oorspronkelijk ingezette Externe Medewerkers. Vervanging door Externe Medewerkers dat aan mindere kwalificaties voldoet zal slechts bij uitzondering en na schriftelijke instemming van Opdrachtgever, kunnen plaatsvinden. In dat geval zal het uurtarief worden verlaagd tot het tarief dat voor dat niveau door DB & I B.V. in het algemeen in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan tien (10) Werkdagen tengevolge van overmacht niet kan nakomen of tekort schiet aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

17.2 Tijdens het tijdvak waarin sprake is van overmacht kan de niet in overmacht zijnde partij geen aanspraak
maken op schadevergoeding en heeft die partij ook geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle met DB & I B.V. gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

18.2 Geschillen tussen DB & I B.V. en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Den Haag bevoegd.

Artikel 19 Slotbepaling
19.1 DB & I B.V. kan deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.

Zoetermeer, januari 2018