Skip to main content

Privacy Statement

Laatste update: 29 januari 2024
Als DBI Profs de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

DBI Profs vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden, kandidaten, interimmers, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 28 mei 2019 door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

DB & I B.V. tevens handelend onder de naam DBI Profs staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60174129 en is gevestigd te Zoetermeer aan de Dorpsstraat 14. Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website www.dbiprofs.nl, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of een online message service), wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie of wij een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een congres. Ook kunnen wij  uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder Linkedin.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. DBI Profs verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van:

de uitvoering van onze dienstverlening: DBI Profs biedt diensten aan, c.q. wordt inschakeld,  als  “intermediair”, “recruitmentbureau”, “detacheringsbureau” in die zin dat wij professionals, zelfstandig gevestigde professionals, freelance professionals en eigen medewerkers (hier verder te noemen kandidaten),  bemiddelen, werven, selecteren, presenteren en tijdelijk inzetten (eventueel voor een directe betrekking) bij een opdrachtgever (de cliënt van DBI Profs). Het is hierdoor voor DBI Profs noodzakelijk om een groot actueel netwerk van kandidaten en van (mogelijke) opdrachtgevers te kennen en te kunnen benaderen;

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een opdracht-alert-email);
 • voor de beoordeling van de geschiktheid, de beschikbaarheid en de bemiddeling van kandidaten naar een opdracht of dienstbetrekking, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.;
 • in het kader van een (mogelijke) overeenkomst met de (freelance) kandidaat, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht);
 • om de relatie/cliënt van DBI Profs te kunnen voorzien van passende kandidaten (de bemiddeling) en in dit kader een (mogelijke) overeenkomst met de cliënt te kunnen sluiten;
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening, uitsluitend na uw akkoord;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering;
 • indien we een bemiddelingsrelatie met elkaar zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van professionals, zelfstandig gevestigde professionals, freelance professionals en eigen medewerkers zijn:

 •  NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 •  geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 •  curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 •  uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
 •  uw gegevens over uw beschikbaarheid, uw tarief indicatie, uw branche/opdrachtvoorkeuren, etc.;
 •  uw pasfoto en/of videopresentatie op vrijwillige basis;
 •  informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan DBI Profs verstrekte referenties;
 •  overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking);
 •  feedback van onze relaties (opdrachtgevers) n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten (u kunt deze informatie altijd bij ons opvragen);
 •  op het moment dat u als ZZP-er voor DBI Profs kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt de relevante ondernemingsgegevens.
 •  DBI Profs zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in het bemiddelingsproces. Wel kan DBI Profs uw persoonsgegevens delen met andere DBI Profs entiteiten, haar opdrachtgevers (in enkele gevallen buiten Nederland, maar binnen de EU en slechts in zeer bijzondere gevallen en alleen na uw expliciete toestemming ook buiten de EU), haar onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals Yellowyard) die namens DBI Profs diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en andere zakelijke relaties die relevant zijn voor het bemiddelingsproces alsmede in gevallen waarin DBI Profs hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties / opdrachtgevers zijn: 
Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door DBI Profs ook verzamelt en gebruikt.  DBI Profs verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

DBI Profs kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin DBI Profs hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. DBI Profs heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Conform de AVG heeft ook onze gegevensverwerker Yellowyard de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal DBI Profs handelen conform de AVG voorschrijft.

Op onze website worden enkel third-party “tracking cookies” toegepast. Voor het inloggen en bijwerken van uw gegevens wordt een sessie cookie toegepast ten behoeve van effectiviteit en de kwaliteit van de website. Deze “cookies” doen geen inbreuk op uw privacy.

DBI Profs behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via de website. Uw rechten Indien u een eigen account bij DBI Profs heeft, heeft u direct inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV, uw beschikbaarheid of uw accountgegevens.

Als u geen eigen account hebt of indien u inzage wenst in meer gegevens en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van DBI Profs, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van DBI Profs, of via het algemene telefoonnummer +31 (0)79 890 95 13 of via email aan privacy@dbiprofs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy. DBI Profs zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.